Konserni17.03.2016

Vuosi 2015 ja uusi strategia

Koskisen vuonna 2015

Koskisen vuonna 2015

Koskisen konsernin vuosi 2015 toteutui pääosin edellisen vuoden tapaan. Konsernin liikevaihto oli 247 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen tuli 2,7 %. Liikevoitto oli 7,9 milj. €, mikä oli hieman heikompi kuin edellisenä vuonna.  

Konsernin liikevaihdosta 66 % syntyi vanerin sekä sahatavaran valmistuksesta. Emoyhtiö Koskitukki Oy:n puunhankinnan kokonaisliikevaihto oli 109 miljoonaa euroa sisältäen konsernin sisäisen myynnin. Konsernin liikevaihdosta 55 % meni vientiin ja tuotteitamme toimitettiin 64 maahan.

Kokonaisuutena vuosi 2015 oli hyvin kaksijakoinen; Vaneriteollisuus teki hyvän tuloksen kun taas muiden liiketoimintayksikköjen toimintaa vaikeuttivat kotimaisen kysynnän heikkous sekä havusahatavaran hintojen lasku markkinoilla. Havutukin markkinahinta ei kuitenkaan joustanut vastaavasti alaspäin.

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 1057 henkeä, näistä ulkomailla työskenteli konsernin palveluksessa yli 120 henkeä. Konsernin henkilöstötyytyväisyyskysely 2015 antoi hyvän tuloksen, asteikolla 1-5 saimme tulokseksi 3,7 joka oli edellistä vuotta parempi.

Työturvallisuus oli yksi vuoden 2015 pääteema, koko henkilöstö sekä aliurakoitsijat valmennettiin havainnoimaan ja kehittämään turvallisuusasioita entistä paremmin. Tapaturmatiheys 2015 oli 20,6 (vakavat tapaturmat/miljoonaa työtuntia) ja tässä on vielä paljon parannettavaa tulevina vuosina.

Vuoden 2015 aikana investoitiin 5 miljoonaa euroa. Pääosa investoinneista oli vaneritehtaan sekä sahan korvaus- ja tehostamisinvestointeja. Lisäksi aloitettiin useampia järjestelmähankkeita.

Strategian 2020 ytimessä asiakkaat ja henkilöstö

Vuoden aikana määriteltiin Koskisen konsernin strategia 2020, jossa tulevien vuosien pääteemoiksi nousevat vahvasti sekä henkilöstö- että asiakasohjelmat. Jatkamme kehittymistä puutuotealan monipuolisena osaajana, uudistumisemme painopisteenä kaikessa toiminnassamme ovat tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen ja lisäarvon tuottaminen. Vastuullisen liiketoiminnan harjoittamisen ytimenä on huolehtiminen henkilöstön ja ympäristön hyvinvoinnista liiketoiminnallisten tavoitteiden tukena.

Koskisen strategia 2020

Toteumat yksiköittäin 2015

Vaneriteollisuudessa toimintaa paransi hintojen nousu sekä työn ja raaka-aineen käytön tuottavuuden paraneminen. Syksyn aikana vaneriteollisuuteen palkattiin 50 uutta työntekijää tuotannon noston mahdollistamiseksi. Tavoitteena on nostaa tuotantokapasiteettia tänä vuonna 15 %.

Sahateollisuutta rasitti erityisesti maailmanmarkkinahintojen lasku sekä kilpailukyvyn lasku varsinkin ruotsalaisiin ja venäläisiin kilpailijoihin nähden. Kuusisahatavaran kysyntä näytti hiukan elpyvän loppuvuonna ja erityisesti Kiinan ja Japanin toimitukset ovat kasvussa.

Lastulevyn kotimainen kysyntä jatkui heikkona ja tuontilevyn alhainen hintataso polki markkinahintoja. Tuotantoa vaivanneet puristinongelmat saatiin ratkaistua loppuvuonna.

Taloteollisuus kärsi edelleen historiallisen alhaisista omakotirakennusten aloituksista (alle 5000 taloa 2015) Suomessa. Syksyllä taloteollisuudessa jouduttiin tekemään ratkaisu jossa vähennettiin 15 henkeä. Syksyn aikana tarkennettiin myös uusi strategia joka tähtää vahvasti ammattirakentamisen tuotteisiin. Tehtaan kapasiteetin käyttöaste oli korkea.

Koskisen toimitusjohtaja Markku Koskinen

Koskisen toimitusjohtaja Markku Koskinen

Koivutuoteteollisuudessa viilujen ja ohutviiluvanerin kysyntä oli tasaista, mutta markkinat hajanaiset ja hinta kilpailtu. Koivusahatavaran kysyntä vaihteli tuotteittain ja parhaat laadut menivät hyvin kaupaksi.

Puunhankinta onnistui kohtuullisen hyvin ja syksyn laimea tarjonta parani talven tultua. Energiapuun liikevaihto jäi tavoitteistaan erityisesti leudon talven vuoksi.

Koskisen vuosi 2015 toteutui tyydyttävällä tavalla. Tavoitteista vähän jäätiin, mutta toimintaa kehittämällä kyettiin pahimmat uhkakuvat välttämään. Yleiset odotukset kotimaisen kysynnän kasvusta tai maailmantalouden elpymisestä eivät ole korkealla. Koskisen pystyy kuitenkin kehittymään ja kasvattamaan myyntiään strategian mukaisella asiakaslähtöisellä toiminnalla, korkealla laadulla ja oikein kohdennetuilla investoinneilla.

Markku Koskinen
toimitusjohtaja