Konserni20.01.2015

Koskisen vuosi 2014

Toimitusjohtaja Markku Koskinen

Toimitusjohtaja Markku Koskinen

Yleinen taloustilanne oli kotimaassa entisestään heikkenevä, Euroopassa kriisitunnelmat vaihtuivat vuoden aikana varovaisiin kasvuodotuksiin. Yhdysvaltojen vahvistuva talous ja vahva dollari loivat uskoa myös euroalueen vientiyritysten paraneviin mahdollisuuksiin. Loppuvuonna Venäjän toimien aiheuttamat talouspakotteet sekä öljyn hinnan ja ruplan arvon romahdus lisäsivät talouden epävarmuutta Suomessa.

Koskisen konsernin talous parani viime vuonna. 2014 liikevaihto oli yli 240 milj. € (220 milj. € 2013), jossa kasvua oli lähes 10 %. Liikevoitto oli 10,2 milj. € (5,8 milj. € 2013). Operatiivisessa toiminnassa saavutettiin pääasiallisesti asetetut tavoitteet. Investoinnit olivat n. 5 milj. €, josta pääosa käytettiin toisen lastulevylinjan uudistamiseen.

Henkilöstön määrä kasvoi 76 hengellä ja oli 998. Suomessa oli töissä 866 henkeä ja ulkomailla työskenteli 115 henkeä. Henkilöstön tyytyväisyys on keskimäärin parantunut edelliseen mittaukseen verrattuna. Vuoden 2015 aikana tullaan tyytyväisyyskyselyn tulosten pohjalta toimintaa edelleen kehittämään. Myös tuottavuus kehittyi myönteisesti.

Kotimaan heikkenevä taloustilanne heijastui vahvasti myös puu- ja rakennustuotteiden kysyntään. Vuodesta 2011 alkanut pientaloaloitusten voimakas lasku jatkui edelleen, mikä heikensi taloteollisuuden tulosta ja kannattavuutta. Ammattirakentamisessa Vantaan Kivistöön toteutettava Euroopan suurin puukerrostalo nousi merkittäväksi työllistäjäksi. Heikko rakentamisaktiviteetti vähensi myös lastulevyn ja sahatavaran kysyntää.

Euroopan talouskehityksen suunnanmuutos paransi vientikysyntää. Vanerituotteissa paraneva kysyntä mahdollisti volyymin kasvun ja tuotevalikoiman optimoinnin. Sahatavaramarkkinoilla hyvin alkanut vuosi kääntyi laskusuuntaan markkinoilla kasvavan ylitarjonnan vuoksi.

Myynnin osuus Euroopan ulkopuolelle kasvoi suhteellisesti nopeammin. Uudet kohdemaat ja uudet kanavat vanhoissa vientimaissa auttoivat vahvistamaan konsernin pitkäjänteistä asiakaslähtöisen myynnin kehittämistä. Myös koivutuotteiden kysyntä parani viime vuonna.

Puunhankinta sujui 2014 hyvin. Tarjonta ja kysyntä kohtasivat yksityismetsien hakkuissa. Eri puutavaralajien hinta oli vakaa. Konserni osti puuta 1.8 milj. m³, josta omakäyttö oli yli 1 milj. m³ ja kuitupuuta sekä energiapuuta myytiin yli 600.000 m³.

Näkymät vuodelle 2015 ovat epävarmat. Voimakas muutos öljyn hinnassa tulee vaikuttamaan toimintaan monella tavalla. Epävarmuutta talouteen aiheuttaa myös Ukrainan ja Venäjän tilanne sekä Lähi-idän levottomuuksien kehittyminen. Vuoden 2015 aikana pyrimme edelleen kehittämään tuottavuutta, työhyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa ja kannattavuutta.