Konserni18.12.2015

Koskisen sidosryhmäkyselyn tulokset

Kesällä 2015 teimme Koskisen sidosryhmäkyselyn, johon vastasi yhteensä 200 henkilöä. Kyselyssä mukana olleita sidosryhmiä olivat henkilöstö, asiakkaat, urakoitsijat, alihankkijat, media ja Kärkölän kunnan asukkaat. Kysely toimitettiin vastaajille joko sähköpostin välityksellä tai paperiversiona. Kielivaihtoehtoina olivat suomi ja englanti.

Koskisen tehdasalue Järvelässä

Kysely oli osa Koskisen Oy:lle tehtyä ympäristöjohtamisen pro gradu – tutkielmaa, jonka tarkoituksena oli selvittää yrityksen vastuullisuuden vaikutusta brändin arvoon. Kyselyyn vastanneilta sidosryhmien edustajilta kysyttiin heidän käsityksiään Koskisen brändistä ja vastuullisuudesta. Yritysvastuuta mittaavien kysymysten osa-alueina olivat sosiaalinen vastuu eri sidosryhmiä kohtaan, taloudellinen vastuu sekä ympäristövastuu.

Tutkimuksen tulosten perusteella yrityksen vastuullisuudella ja brändin arvolla voidaan todeta olevan yhteys sidosryhmien näkökulmasta tarkasteltuna. Mitä paremman arvosanan vastaaja antoi yrityksen vastuullisuudelle, sitä korkeamman arvosana sai myös arvio yrityksen brändistä. Syy-seuraus-suhdetta ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa selvitetty.

Selkeitä eroja sidosryhmien välillä ei löydetty heidän näkemyksissään Koskisen vastuullisuudesta ja brändistä. Kaiken kaikkiaan arviot Koskisesta olivat melko myönteisiä: asteikolla 1-10 vastuullisuuteen liittyvien kysymysten keskiarvo oli 7,64 ja brändin arvoa mittaavien kysymysten keskiarvo oli 7,55.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille ja rauhaisaa joulun odotusta!

Karoliina Koskinen
Ympäristöjohtamisen maisteriopiskelija,
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu