Konserni23.04.2018

Koskisen liikevaihdon kasvu jatkui vuonna 2017

Koskisen konsernin vuosi 2017
Koskisen konsernin toimitusjohtaja Jukka Pahta.

Koskisen konsernin toimitusjohtaja Jukka Pahta.

Koskisen konsernin liikevaihdon kasvu jatkui edelleen ja se oli vuonna 2017 hieman yli 270 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen tuli reilut 2 %. Liikevaihto kasvoi erityisesti konsernin ydinliiketoiminnoissa, saha- ja levyteollisuudessa. Koskisen jalostamia puutuotteita vietiin 70 maahan ja konsernin liikevaihdosta 56 % syntyi viennistä. Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 1062 henkilöä, mikä on 25 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.  

Konsernin vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa vuonna 2016). Konsernin omavaraisuusaste vahvistui, ja oli vuoden 2017 päättyessä pääomalainat mukaan lukien 30,2 %. Kehitys liiketoiminnoittain oli hyvin erisuuntaista. 

Sahateollisuuden kannattavuus parani edellisen vuoden alhaiseen tasoon verrattuna merkittävästi. Sitä paransi erityisesti toisen vuosipuoliskon lopputuotteiden hyvä kysyntä sekä nousseet markkinahinnat. Myös sahatavaran tuotanto sujui suunnitelmien mukaan ajoittaisesta tukkipulasta huolimatta. Havutukkien hinnat nousivat edelleen, mikä osaltaan rasitti sahateollisuuden kannattavuutta. 

Levyteollisuudessa kehitys oli kaksijakoinen. Lastulevyn kysyntä ja liiketoiminnan kannattavuus kehittyivät suotuisasti, kun taas vaneri kärsi alkuvuoden kohonneista raaka-aineiden hinnoista ja erityisesti koivutukkipulasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Markkinoilla vanerin vahva kysyntä jatkui, mutta raaka-ainepulan takia kaikkia tilauksia ei voitu vahvistaa ja toimituksia jouduttiin lykkäämään. Vanerin liiketulos jäi näistä syistä selvästi alle odotusten. 

Taloteollisuuden toiminnan kehittäminen eteni vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti ja se alkoikin näkyä liiketoiminnan kannattavuuden parantumisena. Vaikka tavoitetasoihin on vielä matkaa, antavat tehdyt toimenpiteet, käynnissä oleva kehitystyö sekä puurakentamisen positiivinen markkinatilanne hyvät edellytykset kannattavuuden suotuisalle kehittymiselle. 

Koivutuoteteollisuudessa päätettiin kesällä lakkauttaa Hirvensalmen koivusahaus ja liimalevytuotanto ja samalla yksikön nimi muutettiin ohutvaneriteollisuudeksi. Yksikön organisaatiota muutettiin, ja täysi fokus laitettiin operatiivisen toiminnan ja jäljellejääneiden viilu- ja ohutvaneriliiketoimintojen kannattavuuden kehittämiseen.  

Puunhankinnassa vuosi oli haasteellinen. Syksyn ja talven vaikeista sääolosuhteista johtuen puuraaka-aineen riittävä saatavuus oli ajoittain mahdotonta. Havupuuraaka-aineen saatavuus oli riittävää, ja sahausmäärät voitiin toteuttaa lähes suunnitelmien mukaisesti. Koivutukkien puute sen sijaan aiheutti vanerin tuotantoon seisakkeja erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tukkien nousseet ostohinnat sekä alhaiset energia- ja kuitupuun myyntihinnat rasittivat puunhankinnan operatiivista tulosta. 

Vuonna 2017 aloitettiin konsernissa muutosohjelma, jonka tavoitteena on parantaa yhtiön tuloksentekokykyä, vahvistaa taloudellista asemaa ja varmistaa riittävät investointimahdollisuudet tulevaisuudessa. Muutosohjelmaan sisältyi edellä mainittujen koivusahauksen ja liimalevytuotannon lopetuksen lisäksi ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myyntiä, konsernipalveluiden tehostamista, lastu- ja vaneriteollisuuden yhdistäminen uudeksi Levyteollisuudeksi, sekä pitkäaikaisen rahoituksen uudelleenjärjestely.  Suunnitellut toimenpiteet vietiin onnistuneesti läpi kuluneen vuoden aikana, mikä antaa Koskiselle vahvan pohjan uusille investoineille ja vahvan pohjan tulevaisuuden kasvulle. 

Konsernin henkilöstölle tehdyn työtyytyväisyyskyselyn 2017 kokonaisindeksi parani hieman edelliseen mittaukseen verrattuna ja oli 3,77 (asteikolla 1-5), tulos on yli teollisuuden keskiarvon. Jatkamme työtä hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi myös tulevina vuosina.  

Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-tunnusluku parani merkittävästi edellisestä mittauksesta, ja oli vuoden 2017 osalta 54. Arvo ylitti sille asettamamme rajan, ja nostimmekin rimaa edelleen tuleville vuosille. Asiakkaat arvostavat erityisesti Koskisen palvelua sekä tuotteiden korkeaa laatua. 

Panostaminen työturvallisuuden kehittämiseen jatkui edelleen. Konsernin tapaturmataajuus oli 22,4 (vähintään yhden päivän poissaoloon johtanut tapaturma / miljoona työtuntia). Vaikka toteuma onkin yli 2017 asetetun tavoitteen, saavutimme järjestelmällisellä työllä selkeän, noin 35 %:n parantumisen edelliseen vuoteen verrattuna tässä meille keskeisessä avainluvussa. Jatkamme turvallisuuteen liittyvää kehitystyötä, ja kiristämme tavoitetasoa edelleen tulevana vuonna.

Vuoden 2017 aikana investoitiin noin 7 miljoonaa euroa. Suurimpina investointeina mainittakoon uuden CNC-työstölinjan käyttöönotto Levyteollisuuden Puolan tuotantoyksikössä, sekä uuden automatisoidun paikkakoneen käyttöönotto vanerin tuotantoprosessissa Järvelässä.  

Kuluneen vuoden aikana vietiin konsernissa monia muutos- ja investointihankkeita onnistuneesti läpi. Samanaikaisesti liiketoiminnan kannattavuus ja tulos kehittyivät oikeaan suuntaan. Tästä suurkiitos kuuluu koko Koskisen henkilökunnalle. On upeaa nähdä ja kokea kuinka sitoutuneita henkilöstö on omaan työhönsä, ja siten myös koko Konsernin tulevaisuuteen.  

Kiitos kuuluu myös kaikille Koskisen toimittajille ja erityisesti kaikille asiakkaillemme. Koskisen on ylpeä tavasta, jolla työskentelemme asiakkaittemme kanssa, ja pyrimme täyttämään heidän vaativammatkin tarpeensa. Teemme parhaamme myös jatkossa, että yhteistyömme jatkuu ja kehittyy entistä läheisemmäksi. 

Vuoden 2018 odotukset ovat Koskiselle keskeisillä markkinoilla ja toimialoilla positiiviset. Konsernin tuotteisiin kohdistuvan kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, ja vahvistuvan edelleen lähitulevaisuudessa. Riittävän kustannuskilpailukyvyn varmistaminen antaa hyvän pohjan konsernin kannattavuuden vahvistumiselle.  

Jukka Pahta
Toimitusjohtaja
Koskisen Konserni