Konserni28.02.2017

Koskisen konsernin vuosi 2016

Koskisen konsernin vuosikatsaus 2016

Koskisen konsernin kasvu jatkui viime vuonna. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli reilut 264 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen tuli lähes 7 %. Etenkin kaksi suurinta yksikköä saha- ja vaneriteollisuus kasvoivat. Vuoden 2016 liikevoitto oli 4,2 milj. euroa, mikä jäi selkeästi edellisen vuoden tasosta. Koskisen jalostamia puutuotteita vietiin ympäri maailman 69 maahan. Konsernin liikevaihdosta 54 % meni vientiin.

Vuoden 2016 osalta liikevoitto jäi tavoitteista konsernin kaikissa liiketoimintayksiköissä. Toiminnan kannattavuutta rasittivat niin operatiiviset seikat kuin havutukin markkinahinnan joustamattomuus suhteessa havusahatavaran maailmanmarkkinahintojen muutoksen.

Koskisen konsernissa työskenteli vuoden lopussa 1087 henkeä, joista ulkomailla yli 120. Vuoden aikana henkilöstömäärä kasvoi erityisesti vaneriteollisuudessa tuotantomäärien noston myötä. Konsernin henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulos oli 3,69 (asteikolla 1-5), mikä on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 

Jukka Pahta, Koskisen konsernin toimitusjohtaja

Jukka Pahta, Koskisen konsernin toimitusjohtaja

Lokakuussa Koskisen konsernin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimettiin Jukka Pahta ja hän jatkaa konsernin vakinaisena toimitusjohtajana 2017 maaliskuusta alkaen.

Panostus työturvallisuuden kehittämiseen jatkui vuonna 2016 ja myös resursseja vahvistettiin. Konsernin tapaturmatiheys oli 35 (1 päivän tapaturmat / työtunnit / 1000000). Toteuma on selkeästi yli tavoitteen ja tässä onkin vielä paljon parannettavaa tulevina vuosina. 

Konsernin asiakastyytyväisyyttä mitataan NPS-mittarilla, vuoden 2016 tulos oli 47. Asiakkaat arvostavat erityisesti tuotteiden ja asiakaspalvelun korkeaa laatua.


Koskisen asiakastyytyväisyyskyselyn palautteita

Vuoden 2016 aikana investoitiin 5,6 milj. euroa. Pääosa investoinneista oli vaneritehtaan sekä sahan korvaus- ja tehostamisinvestointeja. Taloushallinnon tietojärjestelmähanke saatiin päätökseen ja konsernin yhteisen dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto eteni suunnitelmien mukaisesti.

Vuonna 2016 Koskiselle myönnettiin arvostettu Suomen Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto sekä Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus.

Kokonaisuutena Koskisen vuosi 2016 oli haastava. Liikevaihdon kasvusta huolimatta kannattavuus jäi selvästi edellisestä vuodesta ja asetetuista tavoitteista. Vallitsevista epävarmuustekijöistä huolimatta, maailmantalouden elpymisen ennustetaan jatkuvan. Tämä antaa hyvän lähtökohdan tulevaisuuteen.

Asiakastyytyväisyys, tuotteiden ja palveluiden jatkuva kehittäminen sekä kilpailukyvyn vahvistaminen kustannustehokkuuden ja oikein kohdennettujen investointien kautta ovat jatkossakin avaimia Koskisen menestykseen.

Yksikkökatsaukset 2016

Sahateollisuuden rimoitetut niput matkalla kuivaukseen

Koskisen sahateollisuuden vuosi oli operatiivisesti melko hyvä, sekä Järvelän että Kissakosken sahoilla sahattiin kaikkien aikojen tuotantoennätykset ja tuotannon mittarit kehittyivät hyvään suuntaan. Markkinoiden ylitarjonta erityisesti höylätavarassa heikensi jalostetun sahatavaran kannattavuutta jo toista vuotta. Sahavaran markkinatilanne oli kaksijakoinen, sillä männyn hinnat laskivat lähes koko vuoden, mutta Kiinan markkinoiden siivittämänä kuusen hinta läpi vuoden oli siedettävällä tasolla. Suuri ilonaihe vuonna 2016 oli varastojen hallinnan selkeä parantuminen, vuodenvaihteessa kokonaisvarasto oli yli 20 000 m3 alhaisempi verrattuna edelliseen vuoteen.

Kesällä vietettiin vaneriteollisuuden 50-vuotisjuhlia asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa.

Kesällä vietettiin vaneriteollisuuden 50-vuotisjuhlia asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa.

Koskisen vaneriteollisuudessa tuotanto kasvoi reilut 7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja tehtaalle palkattiin kymmeniä uusia työntekijöitä. Kokonaisuudessaan vuosi oli haastava, ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli rajuja heilahteluja valuuttakursseissa ja loppuvuodesta suurten investointien käyttöönotossa oli haasteita.

Hyvän markkinanäkymän myötä kuluvalle vuodelle vaneriteollisuudessa on budjetoitu yli 13 % tuotannon nosto. 


Koskitukki hoitaa Koskisen Oy:n puunhankintaa ja puukauppakumppaneidensa metsänhoitoa.

Konsernin puunhankintaa hoitava Koskitukki hankki vuonna 2016 puuta lähes 2,2 milj. m3 (2015 1,9 milj. m3). Vuoden aikana hankintahenkilöstö vastasi uusiin haasteisiin hyvin, havutukin järeyttä saatiin nostettua sekä osarunkotukin hankintamäärät ylittivät budjetin. Haasteita puunhankintaan aiheutti havutukin korkea markkinahinta sekä vaneriteollisuuden tuotannon nostoon liittynyt koivutukkivaraston kasvu. Kuluvan vuoden aikana jatkuu puunhankinnan tietojärjestelmäprojekti, joka on merkittävä investointi Koskitukille. 

Koskisen lastulevytehdas on Suomen ainoa.

Koskisen lastulevyteollisuuden myyntimäärät kasvoivat edellisestä vuodesta ja kuluvan vuoden myyntiennusteet ovat myös nousujohteiset. Vuoden 2016 aikana esiteltiin sekä uudet melamiinikuosit että mattapintainen levy asiakkaille. Molemmat uutuudet saivat paljon positiivista huomiota markkinoilla. Markkinanäkymät ovat piristymässä Suomen ainoalla lastulevytehtaalla. 


Koivuviilun sorvausta Koskisen koivutuoteteollisuudessa Hirvensalmella.

Koskisen koivutuoteteollisuudessa koivusahatavaran myyntimäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna eteenkin parhaimmissa laatuluokissa, joskin rajoittavana tekijänä oli hyvälaatuisen puuraaka-aineen saatavuus. Markkinoilla koivuviilun ja ohutviiluvanerin kysyntä oli tasaista, mutta hintakilpailu piti kannattavuuden alhaisena.

Koskisen taloteollisuudessa liikevaihto nousi hieman ja kannattavuus saatiin käännettyä oikeaan suuntaan. Strategian 2020 mukaisesti keskittyminen ammattirakentamiseen jatkui, liikevaihdosta yli 60 % tuli ammattirakentamisesta. Kuluttajakaupassa menekkiä hidasti edelleen kotimaan heikko taloustilanne ja vähäiset pientaloaloitukset Suomessa (2016 – n. 7000 kpl). Kuluttajapuolella on odotettavissa hienoista markkinoiden kasvua, joihin HERRALA:n ”Elämäsi talo” sekä vuodelle 2017 lanseerattu NERO-mallisto vastaavat hyvin. Loppuvuonna taloteollisuuden vetäjäksi tuli Petri Lento.